Ta strona używa cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
AKCEPTUJĘ

Aktualności

2016-11-06 16:00:00
Newsletter

Konkurs "Herbapol" - przeczytaj regulamin

Autor: MW
Już o 18 spotkanie z Cracovią! W przerwie do dopingu zagrzeje Was herbata Big Active, do spróbowania której zapraszamy na Trybunach Północnej, Południowej i Wschodniej. Jeśli przy okazji degustacji zrobicie sobie fotkę i wrzucicie ją na Twittera albo Facebooka z hashtagiem #HerbapolZagrzewa możecie wygrać koszulkę meczową Legii Warszawa! Szczegóły na naszych mediach społecznościowych, zaś regulamin konkursu publikujemy poniżej.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097402.

2.      Konkurs polega na wyłonieniu osoby, która zrobi najlepsze zdjęcie promujące produkty firmy Herbapol w kontekście meczu Lotto Ekstraklasy Legia Warszawa-Cracovia rozegranego w dniu 6 listopada 2016 roku ( dalej „Konkurs”). Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie określone zostały w ust. 4 – 9 poniżej oraz w § 2.

3.      W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne.

4.      W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5.      W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatorów. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz Organizatorów, który ich zatrudnia bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

6.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 5 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

 

§ 2

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.      Konkurs prowadzony jest w dniu 6 listopada 2016 roku. Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

2.      Warunkiem udziału w Konkursie jest opublikowanie przez uczestnika na Facebooku (w formie komentarza pod postem konkursowym) lub na Twitterze (w formie statusu), w terminie wskazanym w ust. 1, zdjęcia promującego firmę Herbapol, które związane będzie z meczem Legia Warszawa-Cracovia, o którym mowa w §1 ust. 2, wraz z dodanym hashtagiem #HerbapolZagrzewa.

3.      Opublikowanie zdjęcia, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu Konkursu.

 

§ 3

PRAWA DO ZDJĘCIA

 

1.      Publikując zdjęcie w ramach Konkursu uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęcia i stanowi ono przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości ora, że przysługują mu wszelkie prawa do zdjęcia i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone z wyjątkiem regulaminów serwisów Facebook oraz Twitter.

2.      Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące zdjęcia opublikowanego w ramach Konkursu, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich, osobistych lub majątkowych.

3.      W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek naruszeń lub roszczeń przez osoby trzecie, co do praw przysługujących do opublikowanego przez uczestnika w ramach Konkursu zdjęcia, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tego zdjęcia z Konkursu.

4.      Uczestnik z chwilą opublikowania zdjęcia, zgodnie z § 2 ust.2 niniejszego Regulaminu, w celu zgłoszenia go do Konkursu - udziela Organizatorom niewyłącznej licencji, na korzystanie ze zdjęcia w ramach stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Organizatorów i inne osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym innym uczestnikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także w celach promocyjnych i reklamowych. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

5.      Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że licencja, zezwolenia i zgody, o których mowa powyżej wydane są bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla uczestnika i innych podmiotów uprawnionych do zdjęcia, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie.

6.      Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatorów do wykonywania praw zależnych do opublikowanego przez niego zdjęcia i nim dysponowania. Organizatorzy lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania opracowań zdjęcia i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w Regulaminie.

7.      Uczestnik, którego zdjęcie zostanie nagrodzone w ramach Konkursu, w zamian za przekazaną nagrodę, zobowiązuje się do zawarcia w formie pisemnej umowy o przeniesienie praw autorskich do zdjęcia, na mocy której przeniesie na Organizatorów nieodpłatnie wszelkie prawa autorskie do nagrodzonego zdjęcia. W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw nastąpi w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz będzie obejmowało wszelkie zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych uczestnika opisane powyżej, w tym w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań hasła, łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym.

 

§ 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

 

1.      Spośród nadesłanych przez uczestników Konkursu zdjęć komisja konkursowa wybierze 1 (jedno), którego autor zostanie uhonorowany nagrodą w postaci koszulki meczowej Legii Warszawa.

2.      O składzie komisji konkursowej, o której mowa w Regulaminie decyduje Organizator.

3.      Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na stronie legia.com najpóźniej do dnia 2 grudnia 2016 roku.

4.      Nagroda zostanie wydana zwycięskiemu uczestnikowi Konkursu w poniższy sposób, tj. poprzez odebrane jej osobiście w siedzibie Organizatora, o której mowa w § 1 ust. 1.

5.      Warunkiem koniecznym do wydania uczestnikowi Konkursu, którego zdjęcia zostało wybrane przez komisję konkursową zgodnie z ust. 1 powyżej, nagrody wskazanej w ust. 1 powyżej jest podpisanie przez tego uczestnika (zwycięzcę) umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do hasła, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

REKLAMACJE

 

1.      Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu winny być zgłaszane wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres Legii Warszawa S.A. wskazany w § 1 pkt. 1 Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.

2.      Reklamacja, aby była ważna, powinna również zawierać: imię, nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.

3.      Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizatorzy zwrócą się do uczestnika/uprawnionego składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4.      Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatorów w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mogą wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail.

5.      Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

 

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatorów Konkursu (Legia Warszawa SA z siedzibą w Warszawie 00-449, ul. Łazienkowska wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu i wydania nagrody zwycięzcy.

2.      Uczestnik Konkursu zgadza się na publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w przypadku zwycięstwa w Konkursie. Wymienione dane mogą być podane na stronie www.legia.com wyłącznie w zakresie udziału w niniejszym Konkursie. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie przez uczestnika uniemożliwia udział w Konkursie.

3.      Organizatorzy będą przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.      Organizatorzy nie będą przekazywać danych osobowych innym podmiotom.

5.      Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

6.      Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do klubu Legia Warszawa SA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatorów do podjęcia decyzji o utracie przez tego uczestnika prawa do nagrody. W takim przypadku Komisja jest uprawniona do wyboru nowego zwycięzcy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

2.      Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Legii Warszawa S.A. (ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa) oraz na www.legia.com.

3.      Zmiany niniejszego Regulaminu Organizatorzy będą ogłaszał na oficjalnej stronie internetowej www.legia.com. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych uczestników.

4.      Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

5.      Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.

 


    Legia Warszawa

Komentarze użytkowników

Komentowanie wymaga zalogowania się do systemu

Więcej na temat

Legia na YouTube

Legia na Facebooku

Legia na Twitterze

FANSTORE

Cena 89
PLN
Cena 114,50
PLN
Cena 119
PLN