Legia Warszawa
vs Pogoń Szczecin
Czas do meczu
Ta strona używa cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
AKCEPTUJĘ

legia.com

Regulamin serwisu internetowego legia.com


     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady dostępu i korzystania z serwisu internetowego „Legia.com” dostępnego pod adresem www.legia.com (dalej: „Serwis”).

 2. Administratorem Serwisu jest LEGIA WARSZAWAS.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-449) przy ulicy Łazienkowskiej 3, wpisana do Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 97402; NIP: 526-17-24-308; kapitał zakładowy: 12 000 000,00 (dwanaście milionów) złotych, wpłacony w całości (dalej: „Administrator”).

 3. Za pomocą Serwisu osoby fizyczne korzystające z niego (dalej: „Użytkownicy”), mogą nieodpłatnie korzystać z serwisów informacyjnych Administratora i innych usług dostępnych w ramach Serwisu, chyba, że na podstawie dodatkowego regulaminu usługi wyraźnie zastrzeżono, że jest ona świadczona odpłatnie.

 4. Administrator może zastrzec, że do skorzystania z danej usługi wymagane jest spełnienie dodatkowych wymogów, np. posiadanie karty kibica zgodnie z zasadami określonymi pod adresem http://legia.com/podstrona,283-karta_kibica.html (dalej: „Karta kibica”).

 5. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia lub aplikacji na urządzenia mobilne, za pomocą których Użytkownik może połączyć się z internetem oraz przeglądać strony internetowe (m.in. Internet Explorer 11, 10, 9 i nowsze, Firefox 25.0, 24.0. 23.0 i nowsze, Chrome:33.0, 32.0, 31.0 i nowsze, Safari 7.0, 6.0, 5.1 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies.

 6. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu, która dostępna jest pod adresem http://legia.com/staticPages/view/63 dalej: „Polityka prywatności”). W ramach Serwisu, Administrator może wprowadzać do systemu teleinformatycznego Użytkownika dane niebędące składnikiem usług świadczonych za pomocą Serwisu (tzw. pliki cookies), w zakresie i na zasadach określonych w Polityce prywatności. 

 7. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, z wyłączeniem danych zamieszczanych przez Użytkownika, należą wyłącznie do Administratora. Administrator nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek zezwoleń lub licencji do korzystania z opisanych powyżej praw, a korzystanie z Serwisu może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

 8. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie wszelkich innych działań na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, zagrażających ich prawom lub interesom. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej. Zabronione jest publikowanie w Serwisie treści bezprawnych. Administrator nie bada treści publikowanych w Serwisie przez korzystającego z niego Użytkownika. W przypadku otrzymania zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych pochodzących od Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi uprawnionym podmiotom dostęp do tych danych lub je usunie.

 9. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Serwisu było maksymalnie bezpieczne dla użytkowników.  Niemniej Administrator informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z Serwisu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Serwisu.

  FUNCJONOWANIE SERWISU

 10. Serwis świadczy wobec Użytkowników usługę polegającą na prezentowaniu informacji na temat działalności Legii Warszawa S.A. oraz inne usługi zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu. Zawarcie umowy o świadczenie tych usług zgodnie z Regulaminem następuje z chwilą każdorazowej wizyty Użytkownika w Serwisie, a jej rozwiązanie – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika lub w przypadku usług wymagających rejestracji – złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z korzystania z takich usług.

  SERWISY INFORMACYJNE

 11. Wszelkie prawa do materiałów tekstowych, graficznych (w tym zdjęć, rysunków), audiowizualnych (filmów) i innych treści a także baz danych lub aplikacji zamieszczanych przez Administratora w Serwisie(dalej łącznie: „Treści”), przysługują Administratorowi lub podmiotom współpracującym z Administratorem w tym zakresie. 

 12. Administrator zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Treści w ramach przeglądania serwisów informacyjnych lub innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Administrator nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek dalszych praw na dobrach niematerialnych do Treści zmieszczonych w Serwisie. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie Treści w ramach innych serwisów lub portali internetowych (inaczej, niż poprzez zamieszczenie linka lub w inny sposób niż przewidziano w niniejszym Regulaminie),  wykorzystywanie w jakichkolwiek celach komercyjnych, w tym kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób. 

 13. Dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości, Administrator wyjaśnia, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Użytkowników do korzystania z Serwisu lub Treści w ramach dozwolonego użytku na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych zastrzeżeniem, że musi ono przebiegać zgodnie z zasadami tam określonymi.

 14. W przypadku braku wyraźnego zastrzeżenia, Administrator zezwala na zamieszczanie odnośników prowadzących do Treści zamieszczonych w Serwisie w ramach portali społecznościowych w tym portalu Facebook.  

 15. Jeżeli użytkownik chce nabyć prawo do korzystania z Treści w szerszym zakresie niż przewiduje to niniejszy regulamin powinien w tym celu skontaktować się z Administratorem na adres: redakcja@legia.pl

  USŁUGI WYMAGAJĄCE REJESTRACJI

 16. Rejestracja w celu korzystania z dodatkowych usług Serwisu jest dokonywana poprzez dobrowolne przejście procedury rejestracyjnej za pośrednictwem strony www.legia.com.

 17. Do usług wymagających rejestracji w Serwisie należą:

  1. Profil Użytkownika, 
  2. Zamieszczanie komentarzy i inyych materia
  3. udział w konkursach organizowanych przez Serwis

 18. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.

  PROFIL UŻYTKOWNIKA

 19. Poprzez rejestrację Użytkownik zakłada Profil, zawierający dane, za pomocą których można go identyfikować.

 20. Założenie Profilu wymaga od Użytkownika posiadania Karty kibica.

 21. Użytkownik w każdej chwili może usunąć Profil bez podawania przyczyny i dokonywania jakichkolwiek opłat.

 22. Założenie Profilu następuje po podaniu: imienia, nazwiska, adresu e-mail, hasła (min. 8 znaków), numeru Karty kibica, zdjęcia, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego (w celu weryfikacji tożsamości posiadacza Karty kibica).

 23. Do pełnej rejestracji Profilu niezbędne jest uzyskanie przez Użytkownika potwierdzenie ze strony Serwisu poprzez wysłanie przez Serwis wiadomości e-mail potwierdzającą rejestrację Profilu przez Użytkownika.

 24. Użytkownik ma prawo i jest zobowiązany do aktualizacji danych znajdujących się w jego Profilu.

 25. Administrator jest uprawniony do:
  1. tymczasowej przerwy w świadczeniu usług w ramach Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, o ile będzie to możliwe, po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika, co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem;
  2. usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, po warunkiem, że są one:
    • sprzeczne z prawem, 
    • wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagują przemoc, pornografię, hazard lub z innych przyczyn nagannych moralnie, etycznie lub społecznie,
    • promujących inny klub sportowy,
    • stanowiących nieuprawioną działalność komercyjną, reklamową, promocyjną,
    • sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt,
    • sprzecznych z charakterem Serwisu,
    • niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub dobrymi obyczajami.

  KOMENTARZE I TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 26. Użytkownik posiadający Profil w Serwisie, może zamieszczać komentarze i inne materiały np. zdjęcia lub filmiki (dalej łącznie: „Materiały”). 

 27. Użytkownik może zamieszczać wyłącznie Materiały zgodne z prawem, wykonane osobiście, do których przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 

 28. Materiały nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich, nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.

 29. Administrator, w zamian za usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, nabywa od Użytkownika prawo do korzystania z Materiałów, na zasadzie licencji niewyłącznej w zakresie, w jakim są one utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 30. Licencja niewyłączna do Materiałów obejmuje wszystkie pola eksploatacji konieczne do używania Materiałów w ramach prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności Administrator jest upoważniony do:

  1. utrwalania i zwielokrotniania Materiałów – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz  techniką cyfrową,
  2. rozpowszechniania Materiałów m. in. poprzez wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet.

 31. Użytkownik udziela Administratorowi ww. licencji niewyłącznej, bez ograniczeń co do czasu lub terytorium eksploatacji.

 32. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Użytkowników do treści zamieszczanych przez nich w Serwisie.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 33. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Klub Piłkarski LEGIA WARSZAWA S.S.A. [Sportowa Spółka Akcyjna] z siedzibą i adresem w Warszawie (00-449) przy ulicy Łazienkowskiej 3, o numerze KRS: 97402.

 34. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie. Dane osobowe są przekazywane jedynie dla użytku Administratora.

 35. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych uzyskanych w trakcie działalności Serwisu, w szczególności  Administrator stosuje środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2000r., Nr 144, poz. 1204).

 36. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje Dane osobowe oraz możliwość ich poprawienia. W przypadku wniosków związanych z poprawieniem Użytkownik powinien przesłać prośbę na adres pok@legia.pl

 37. Dane osobowe Użytkowników chronione są zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w sposób uniemożliwiający osobom trzecim dostęp do nich.

  REKLAMACJE

 38. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu można zgłaszać pisemnie na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora: info@legia.pl 

 39. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

 40. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 41. Użytkownik otrzyma odpowiedź Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z jakiego wysłana została reklamacja lub na adres zamieszkania wskazany przy złożeniu reklamacji w formie pisemnej. 

 42. W przypadku konieczności uzupełnienia danych zawartych w reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o ich uzupełnienie. Termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest wówczas od dnia otrzymania uzupełnienia reklamacji. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte. 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 43. Regulamin jest dostępny w Serwisie oraz w siedzibie Administratora.

 44. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zmiany bądź zakończenia świadczenia usług w formie określonej w Regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Zmiany, o których mowa powyżej, nie będą naruszały praw nabytych Użytkowników oraz przepisów prawa.

 45. Regulamin wchodzi w życie od 1 września 2014.

Legia na YouTube

Legia na Facebooku

Legia na Twitterze

FANSTORE

Cena 89
PLN
Cena 114,50
PLN
Cena 119
PLN