Komunikat klubu - Legia Warszawa
Plus500
Komunikat klubu

Komunikat klubu

Aston Villa F.C. odmawia przydziału biletów dla kibiców gości zgodnie z przepisami UEFA na mecz Ligi Konferencji Europy UEFA.

Autor: Legia Warszawa

Fot. LW

Główny sponsor Plus500
  • Udostępnij

Autor: Legia Warszawa

Fot. LW

Aston Villa F.C. odmawia przydziału biletów dla kibiców gości zgodnie z przepisami UEFA na mecz Ligi Konferencji Europy UEFA.
 
W związku z działaniami podjętymi przez klub Aston Villa F.C. jako gospodarza, Legia Warszawa informuje, że jej oficjalna delegacja, zarząd oraz właściciel i prezes klubu Dariusz Mioduski nie będą obecni na stadionie gospodarzy podczas najbliższego meczu UEFA Europa Conference League.
 
Zamiast rozładować potencjalne napięcia przedmeczowe, restrykcyjne środki Aston Villa F.C. jako klubu gospodarza niepotrzebnie doprowadzają do zaostrzania atmosfery. Naszym zdaniem takie środki przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego i są bezpodstawne.
 
W ostatnim czasie Aston Villa F.C. stanowczo odmówiła przestrzegania przepisów UEFA dotyczących rozgrywek, odmawiając przyznania określonej puli biletów dla kibiców przyjezdnych. Zgodnie z regulaminem rozgrywek UEFA, kibicom przyjezdnym przysługuje przydział biletów odpowiadający 5% pojemności stadionu. W przypadku meczów rozgrywanych na obiektach Aston Villa F.C. oznacza to pulę 2100 biletów. Legia Warszawa, jako drużyna przyjezdna, złożyła formalny wniosek o taki przydział, ale spotkała się z odmową.
 
Po owocnych rozmowach z przedstawicielami Aston Villa F.C., Legia Warszawa zaproponowała kompromisowe rozwiązanie, proponując przydział 1700 biletów dla swoich lojalnych kibiców - liczba ta odzwierciedlała liczbę przyznaną fanom angielskiego klubu podróżującym do Warszawy. Propozycja ta została oficjalnie zaakceptowana i należycie udokumentowana w raporcie delegata UEFA z dnia 21 września.
 
W świetle tego porozumienia kibice Legii Warszawa rozpoczęli przygotowania do podróży przez kanał La Manche, ponosząc różne koszty, w tym bilety lotnicze i rezerwacje hotelowe.
 
Jednak 2 listopada Legia Warszawa otrzymała nieoczekiwaną i zmienioną decyzję dotyczącą przydziału biletów, która rażąco naruszyła wcześniejsze ustalenia. Liczba biletów została zmniejszona do zaledwie 890, co stanowi oszałamiającą redukcję o ponad 50%.
 
W obliczu tej niemożliwej do utrzymania sytuacji, Legia Warszawa wielokrotnie odwoływała się do Aston Villa F.C., wzywając ich do przestrzegania przepisów ustalonych w dn. 21 września.
 
W związku z naruszeniem przepisów UEFA i w celu rozwiązania tej palącej kwestii, Legia Warszawa zdecydowała się wysłać swoich przedstawicieli do Anglii na długo przed meczem UEFA Europa League, zaplanowanym na 27 listopada. Przedstawiciele ci zaangażowali się w intensywne negocjacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, wyrażając niezachwiane stanowisko klubu w sprawie umożliwienia kibicom dostępu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa w dniu meczu.
 
Ponadto w dniu dzisiejszym utrudniano nam uzyskanie biletów VIP dla naszych sponsorów i gości drużyny zgodnie z obowiązującymi standardami UEFA.
 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
bartosz.zaslawski@legia.pl
tel: +48 881 964 230

 

- - - - -

 

Aston Villa FC Refuses Guest Supporters' Ticket Allocation in line with UEFA regulations for the Conference League Match.

 

Legia Warsaw hereby announces, owing to the actions taken by Aston Villa F.C. as the host club, that its official delegation, the board of directors, and the club's owner and president, Dariusz Mioduski, will regrettably not be in attendance at the host stadium during the forthcoming UEFA Europa Conference League match.

 

Instead of diffusing potential pre-match tensions, restrictive measures of Aston Villa F.C. as the host club needlessly exacerbate the atmosphere. In our view, such measures are counterproductive and unfounded. 

 

In a recent development, Aston Villa FC has firmly declined to adhere to UEFA competition regulations by refusing to allocate the stipulated pool of tickets for visiting supporters. As per UEFA competition regulations, visiting fans are entitled to a ticket allocation equivalent to 5% of the stadium's capacity. For matches hosted at the grounds of Aston Villa F.C., this translates to a pool of 2,100 tickets. Legia Warsaw, as the visiting contingent, made a formal request for this allocation but was met with an unwelcome rejection.

 

Engaged in fruitful discussions with Aston Villa F.C. representatives, Legia Warsaw had put forward a compromise solution, proposing an allocation of 1,700 tickets for their loyal supporters—a figure mirroring the number allocated to English club fans journeying to Warsaw. This proposal was officially accepted and duly documented in the UEFA delegate's report, dated September 21.

 

In light of this agreement, Legia Warsaw's supporters commenced their preparations for the journey across the English Channel, incurring various costs, including airline tickets and hotel reservations.

However, on November 2, Legia Warsaw received an unexpected and revised decision regarding the ticket allocation, which blatantly disregarded the prior agreements. The number of tickets was slashed to a mere 890, representing a staggering reduction of over 50%.

 

Faced with this untenable situation, Legia Warsaw has lodged repeated appeals with Aston Villa F.C., urging them to honour the regulations set forth on September 21.

 

In light of the breach of UEFA regulations and to address this pressing issue, Legia Warsaw has decided to dispatch its representatives to England well in advance of the UEFA Europa League match, scheduled for November 27. These representatives engaged in intensive negotiations with all relevant stakeholders, articulating the club's unwavering stance on allowing fans access while ensuring match-day security.

 

In addition, today, we have been obstructed from obtaining VIP tickets for our sponsors and team guests in line with the existing UEFA standards. 

 

For further information, please contact:

Legia Warsaw Media Officer

Bartosz Zasławski

e-mail: bartosz.zaslawski@legia.pl
tel: +48 881 964 230

Udostępnij

Autor

Legia Warszawa

16razyMistrz Polski
20razyPuchar Polski
5razySuperpuchar Polski
pobierz oficjalną aplikację klubu
App StoreGoogle PlayApp Gallery
© Legia Warszawa S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.