Regulamin Obiektu Sportowego znajdującego przy ul. Myśliwieckiej 4a zarządzanego przez Legia Tenis sp. z o.o - Legia Warszawa
Plus500
Regulamin Obiektu Sportowego znajdującego przy ul. Myśliwieckiej 4a zarządzanego przez Legia Tenis sp. z o.o

  Regulamin Obiektu Sportowego znajdującego przy ul. Myśliwieckiej 4a zarządzanego przez Legia Tenis sp. z o.o

  Główny sponsor Plus500
  • Udostępnij

  REGULAMIN OBIEKTU zatwierdzony przez Zarząd Legia Tenis Sp. z o.o. z siedzią w Warszawie w dniu 01.05.2021 roku

  Regulamin Obiektu Sportowego znajdującego przy ul. Myśliwieckiej 4a zarządzanego przez Legia Tenis sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 1 maja 2021 roku dla korzystających z infrastruktury Obiektu. Korzystanie z infrastruktury jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

   

  I. Definicje

  W ramach Regulaminu poniższe terminy mają następujące znaczenie: 

  Obiekt - kompleks sportowy znajdujący się przy ul. Myśliwieckiej 4a składający się z kortów tenisowych, trybun oraz infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

  Operator - Legia Tenis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3

  Impreza - impreza zwykła lub masowa lub wydarzenie sportowe organizowane na terenie Obiektu

  Organizator - podmiot upoważniony przez Operatora do organizacji imprez, imprez masowych oraz wszelkich wydarzeń na terenie Obiektu.

  Klient - każda osoba korzystająca z usług oferowanych przez Operatora

  Pracownik Operatora - osoba aktualnie zatrudniona przez Operatora lub współpracująca z Operatorem na podstawie umowy lub kontaktu

   

  II. Przepisy porządkowe

  Dla wspólnego bezpieczeństwa wszyscy Klienci oraz osoby odwiedzające Obiekt proszeni są o szczególnie uważne przestrzeganie zasad higieny oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

  1. Obiekt jest ogólnodostępny.           

  2. Informacja dotycząca dni i godzin, w których można korzystać z usług Obiektu dostępna jest na recepcji Obiektu oraz na stronie internetowej www.tenisgolf.legia.com.

  3. Przebywanie na terenie Obiektu poza godzinami jego funkcjonowania jest niedozwolone.

  4. W wyjątkowych przypadkach, między innymi organizacji imprez sportowych, wystąpienia awarii oraz planowanych przerw technologicznych i remontowych harmonogram funkcjonowania Obiektu może ulec zmianie, o czym Operator będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem.

  5. Każda osoba korzystająca z Obiektu jest zobowiązana do:

  Przestrzegania obowiązujących na terenie Obiektu regulaminów, instrukcji oraz znaków informacyjnych,

  podporządkowania się wszelkim poleceniom Pracowników Operatora,

  korzystania z wyposażenia Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

  utrzymania czystości i porządku,

  informowania Pracowników Operatora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach.

  6.  Z uwagi na konieczność przestrzegania procedur bezpieczeństwa oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych na terenie obiektu zabronione jest: 

  przebywanie w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

  wnoszenie napojów alkoholowych oraz środków odurzających, wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników Obiektu, wszczynanie fałszywych alarmów, wchodzenie do pomieszczeń przeznaczonych dla Pracowników Operatora, zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu Obiektu, niszczenie urządzeń i wyposażenia Obiektu, palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych terenie Obiekcie, wchodzenie na infrastrukturę budowlaną oraz elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone znajdujące się na terenie Obiektu.

  7.  Klient Obiektu biorąc udział w zajęciach oraz korzystając z oferowanych przez Operatora usług deklaruje tym samym, iż jego stan zdrowia pozwala na aktywność fizyczną i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych na udział w oferowanych przez Operatora zajęciach. Osoby po przebytych chorobach, osoby w podeszłym wieku oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z Obiektu ze szczególną ostrożnością adekwatnie do samopoczucia i aktualnego stanu zdrowia.

  8.  Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą korzystać z Obiektu wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

  9.  Pracownicy Operatora mają prawo nie wpuścić na jego teren lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie lub których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie Obiektu lub poleceń Pracowników Operatora.

  10.  Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie mienia Obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody.  W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie.

  11.  Zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu bez zezwolenia Pracowników Operatora jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług oraz udzielanie prywatnych lekcji w zakresie zajęć sportowych  za wynagrodzeniem.

  12.  Punkt udzielania pierwszej pomocy wraz z apteczką znajduje się w Recepcji.

  13.  Wykaz telefonów alarmowych:

  Pogotowie ratunkowe – 999

  Straż Pożarna –  998

  Policja – 997

  Alarmowy – 112

   

  III. Zasady korzystania z usług i infastruktury Obiektu

  1. Sezon letni, w którym obowiązuje cennik letni trwa od 01 Maja do 30 Września. Sezon zimowy, w którym obowiązuje cennik zimowy trwa od 01 Października do 30 Kwietnia.

  2. Opłaty za wynajęcie kortu należy dokonać w recepcji Obiektu przed wejściem na kort zgodnie z obowiązującym cennikiem.

  3. Opłaty z tytułu udostępnienia kortu oraz innych usług świadczonych przez Operatora mogą być regulowane gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto Operatora.

  4. Odwołanie rezerwacji kortu z przyczyn leżących po stronie Operatora, uprawnia do zarezerwowania innego terminu w danym sezonie o tej samej lub niższej wartości cennikowej.

  5. Odwołanie rezerwacji kortu ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające grę uprawnia do zarezerwowania innego terminu o tej samej lub niższej wartości cennikowej w danym sezonie. 

  6. Odwołanie rezerwacji kortu, lekcji z trenerem tenisa lub trenerem motorycznym z przyczyn leżących po stronie Klienta na mniej niż 24h przed planowaną usługą wiąże się z obowiązkiem zapłaty za odwołany kort oraz usługę.

  7. Wykupienie sezonowego abonamentu uprawnia do korzystania ze zniżki zgodnej z obowiązującym cennikiem. Abonament jest plany w dwóch transzach; pierwsza transza musi zostać opłacona nie później niż do 10 dnia rozpoczętego sezonu; druga transza musi zostać opłacona nie później niż do 100 dnia rozpoczętego sezonu.

  8. Trenerzy, instruktorzy oraz inne osoby prowadzące lekcje na terenie obiektu nie będące związane z Operatorem umową o współpracy mogą dokonywać rezerwacji stałych na poniższych zasadach:

              a. Rezerwacja jest na cały sezon i nie będzie uwzględniać zniżek.

              b. Operator ma prawo odwołać każdą rezerwację bez podania przyczyny.

              c. Płatność uiszczana jest za dwa miesiące z góry za wszystkie zarezerwowane godziny nie później niż do 10 dnia miesiąca.

              d. Niewykorzystane godziny uprawniają do zarezerwowania innego terminu o tej samej lub niższej wartości cennikowej w danym sezonie. 

  9. Za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu odpowiada Klient.

  10. Korzystanie z szafek uzależnione będzie od zdeponowania w Recepcji dowodu osobistego, prawa jazdy lub uiszczenia kaucji w minimalnej wysokości 20 (dwadzieścia) PLN. Kaucja lub dokument zwracane są Klientowi po zwrocie do Recepcji kluczyka od szafki. 

   

  IV. Wyłączenie odpowiedzialności Klubu

  1. Klienci uprawiają sport i biorą udział w zajęciach grupowych organizowanych przez Operatora oraz używają wyposażenia i urządzeń wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Klienta.

  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej oraz zaleceń trenera.

  4. Klient kupując jakąkolwiek usługę świadczoną przez Operatora zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń lub uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Operatora.

  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pieniędzy lub innych przedmiotów pozostawionych w szafkach lub na terenie Obiektu.

   

  V. Zasady korzystania z Obiektu podczas Imprez.

  1. Obowiązkiem osób przebywających w Obiekcie jest wykonywanie poleceń upoważnionych Pracowników Operatora, Ochrony a także zatrudnionych przez Organizatora służb ochrony, porządkowych i informacyjnych oraz poleceń wydawanych przez uprawnionych funkcjonariuszy w tym Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

  2. Imprezy Masowe odbywają się na podstawie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

  3. Z terenu Imprezy wyłącza się między innymi:

  a) pomieszczenia firm współpracujących z Operatorem w zakresie cateringu, ochrony i sprzątania,

  b) pomieszczenia biurowe i administracyjne Operatora,

  c) pomieszczenia techniczne w tym: serwerownie, rozdzielnie elektryczne, maszynownie oraz pomieszczenia magazynowe,

  d) inne pomieszczenia wynajęte na podstawie odrębnych umów,

  4.  Pomieszczenia określone wyżej w ppkt. a) b) i c) nie są udostępniane uczestnikom Imprezy.

  5.  Do pomieszczeń określonych w punkcie 3 ppkt. a), b), c) uczestnicy mają bezwzględny zakaz wstępu.

  6.  Pracownicy Operatora oraz pracownicy firm współpracujących: sprzątającej, ochrony, caterera i bieżących serwisów technicznych wchodzą i wychodzą z Obiektu na podstawie identyfikatorów Operatora. Organizator otrzymuje wzór takiego identyfikatora. Organizator może wydać dodatkowe, własne akredytacje lub identyfikatory dla Operatora i firm współpracujących. Podstawę do wydania identyfikatora stanowi przedłożona przez Operatora lista upoważnionych do wejścia. Akredytacje lub identyfikatory należy nosić w widocznym miejscu i okazywać na każde wezwanie uprawnionych do ich weryfikacji osób.

  7.  Sprzedaż alkoholu w trakcie Imprez masowych odbywa się jedynie zgodnie z artykułem 8a Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

  8.  Organizator Imprezy masowej najpóźniej w terminie 7 dni przed złożeniem do Komendanta Miejskiego Policji w Warszawie i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosków o opinię o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej oraz wniosku o opinię do Pogotowia Ratunkowego przedkłada Operatorowi kopię tych wniosków.

  9.  Organizator Imprezy masowej zobowiązany jest do uzyskania wydanej w formie decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Warszawy zgody na przeprowadzenie imprezy masowej.

  10.  Organizator odpowiada za porządek i bezpieczeństwo imprezy.

  11. Organizator Imprezy masowej przed rozpoczęciem imprezy w terminie zgodnym z umową dostarcza do Operatora decyzję, o której mowa w punkcie 9 oraz kopię ważnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej i innych polis wskazanych w umowie. Wraz z decyzją, o której mowa w punkcie 9 Organizator dostarcza opinie: Komendanta Miejskiego Policji w Warszawie, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w formie postanowienia.

  12.  Organizator Imprezy masowej powołuje Kierownika do spraw Bezpieczeństwa, który reprezentuje Organizatora w zakresie bezpieczeństwa Imprezy. Organizator przekazuje niezwłocznie, nie później niż w chwili rozpoczęcia Imprezy, informację o mogących wystąpić zagrożeniach porządku, o ewentualności uznania Imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz o liczebności służb ochrony, porządkowej i informacyjnej na poszczególnych poziomach wraz z ciągami komunikacyjnymi, terenem zewnętrznym i parkingiem.

  13.  Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia Imprezy, w tym w szczególności do zabezpieczenia zdrowia i życia uczestników Imprezy. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu infrastruktury Obiektu przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy dewastacją. Organizator odpowiada za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa Obiektu wraz z terenem zewnętrznym.

  14.  Organizator odpowiada za przestrzeganie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, a w szczególności za:

  a) zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych i dróg pożarowych wewnętrznych i zewnętrznych,

  b) montaż konstrukcji i urządzeń zgodnie z dokumentacją, przeznaczeniem i właściwymi przepisami,

  c) montaż urządzeń elektrycznych zgodnie z właściwymi normami,

  d) zatrudnienie firm produkcyjnych i innych posiadających właściwe certyfikaty, które stosować będą tylko i wyłącznie certyfikowane materiały,

  e) wszelkie działania związane z pirotechniką w tym pirotechniką sceniczną, winny uzyskać właściwe opinie, być odpowiednio zabezpieczone oraz być ujęte w dokumentacji Imprezy przedkładanej do opiniowania właściwych służb,

  f) zapoznanie osób działających w jego imieniu i na jego rzecz z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i niniejszym Regulaminem oraz topografią Obiektu a w szczególności drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego i punktów pomocy medycznej.

  15.  Wnoszenie i używanie materiałów pirotechnicznych możliwe jest po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy organ, uzgodnieniu ze służbami technicznymi Obiektu i dozwolone jest dla firm oraz osób posiadających niezbędne certyfikaty w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych.

  16. Przedstawiciele Organizatora oraz Kierownik do Spraw Bezpieczeństwa działający w jego imieniu uczestniczą w odprawach roboczych organizowanych przez Operatora.

  18.  W umowach najmu Obiektu dla Imprez niemasowych, powyższe zasady bezpieczeństwa stosuje się odpowiednio.

   

  VI. Zasady dotyczące biletów wstępu, zaproszeń oraz kart wstępu

  1. Bilet wstępu, zaproszenie, karta wstępu lub identyfikator zapewnia posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w Regulaminie Obiektu, Regulaminie Imprezy oraz w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

  2. Bilet wstępu, zaproszenie lub karta wstępu upoważniają do:

  a) poruszania się po strefach i sektorach przeznaczonych dla publiczności oraz zajęcia określonego miejsca,

  b) uczestnictwa w Imprezie w czasie określonym przez Operatora lub Organizatora,

  3.  Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do:

  a) okazania ważnego biletu wstępu lub zaproszenia lub karty wstępu,

  b) okazania służbie porządkowej Organizatora lub Operatora posiadanego bagażu w celu dokonania czynności polegających na przeglądaniu jego zawartości,

  c) korzystania z wejść i wyjść oraz układu komunikacyjnego wyznaczonych dla potrzeb danej Imprezy,

  d) zachowania się w sposób powszechnie przyjęty i zgodny z normami, obyczajami i zasadami kultury i poszanowania innych osób,

  e) posiadania biletu wstępu, zaproszenia lub karty wstępu przez cały czas przebywania w Obiekcie,

  f) niezwłocznego zgłaszania dostrzeżonego zagrożenia dla osób lub mienia odpowiednim służbom porządkowym,

  g) stosowania się do wszelkich komunikatów wydawanych podczas pobytu w Obiekcie.

  4.  Wszelkie reklamacje dotyczące biletu wstępu, zaproszenia, karty wstępu lub organizacji imprezy uczestnik Imprezy ma prawo zgłaszać Organizatorowi.

   

  VII. Dobre praktyki i etykieta

  ZNAJ ZASADY!

  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem obiektu dostępnym w recepcji oraz na stronie www klubu.

   

  GRAJ FAIR

  Uprzejmie prosimy o uregulowanie wszelkich płatności przed wejściem na kort.

   

  NIE PAL NA TERENIE KORTÓW!

  Nasz kompleks jest obiektem sportowym. Uprzejmie prosimy o korzystanie z produktów zawierających nikotynę poza terenem klubu.

   

  PAMIĘTAJ O STOSOWNYM UBIORZE

  Tenis to sport dam i gentlemen’ów – uprzejmie prosimy o stosowny ubiór na terenie Obiektu.

   

  ODNAJDŹ „THE ZONE”

  Pozwól się skupić na grze sobie i innym. Prosimy - nie krzycz i nie rozmawiaj głośno przez telefon kiedy przebywasz na korcie.

   

  DBAJ O KORT I NASZ OBIEKT

  Prosimy pamiętać o siatkowaniu po sobie kortów oraz o nie pozostawianiu po sobie nieczystości. Korty prosimy siatkować na wzór spirali w celu nie wymiatania mączki poza obręb kortu.

   

  SZANUJ CZAS INNYCH

  Prosimy cierpliwie poczekać na zakończenie gry przed wejściem na kort. Grę kończymy punktualnie - na kort czekają inni spragnieni tenisa klubowicze.

   

  DBAJMY O ŚRODOWISKO

  Wystarczy już plastiku w naszym otoczeniu – prosimy starać się korzystać z bidonów i innych produktów wielokrotnego użytku.

   

  ZAWSZE CIESZ SIĘ Z GRY

  Sport to emocje. Emocje z kolei tworzą społeczność klubu, a prawdziwą społeczność spajają tylko pozytywne doświadczenia.

   

  WSPÓŁTWÓRZ Z NAMI SPOŁECZNOŚĆ

  Zachęcamy gorąco do śledzenia naszych aktywności w kanałach social mediów i zapraszania swoich przyjaciół i najbliższych do dołączenia do naszej sportowej społeczności.

   

  VIII. Klauzula modyfikacyjna

  1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

  2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.tenisgolf.legia.pl, jak również w ogólnodostępnym miejscu na Obiekcie.

  3. Klub ma prawo do zmiany w każdym czasie: cennika usług, zakresu świadczonych usług, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin udostępnienia Obiektu i prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.

   

  IX. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Legia Tenis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łazienkowska 3.

  2. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Operatorem pod adresem info@tenisgolf.legia.pl

  3. Dane osobowe osób korzystających bądź uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Operatora mogą być przetwarzane w celu realizacji ciążących na Legia Tenis sp. z o.o. obowiązków prawnych m.in. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, celach windykacyjnych i dochodzenia roszczeń, obowiązków podatkowych itp.

  4. W przypadku organizacji zajęć i imprez dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celach nie wykraczających poza czynności związane z organizacją i promocją takich jak rejestracja i zapisy, informacja telefoniczna i za pomocą poczty elektronicznej, prowadzenie dzienników zajęć i imprez.

  5. Wizerunek osób przebywających na Obiekcie może być utrwalony i rozpowszechniony w celach reklamowych i promocyjnych w odniesieniu do imprez oraz bieżącej działalności.

  6. Utrwalanie w celu rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby bądź osób a nie samej działalności, dokumentowanie poprzez wykorzystanie rejestracji wizyjnej zaistniałego zdarzenia podczas przebywania na nim osób postronnych, przetwarzanie wizerunku w celach marketingowych wymaga uzyskania dodatkowej zgody osoby której wymieniony przypadek dotyczy.

  7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z usług których Legia Tenis sp. z o.o. korzysta realizując swoją statutową działalność oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i nie są wykorzystywane do profilowania osób.

  9. Dostęp do danych osobowych nie może być ograniczony tak jak prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  10. Dane osobowe na wniosek osoby której one dotyczą mogą zostać przeniesione do innego administratora danych.

  11. W przypadku uznania, ze przetwarzanie przez Legia Tenis sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienie skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Udostępnij
  16razyMistrz Polski
  20razyPuchar Polski
  5razySuperpuchar Polski
  pobierz oficjalną aplikację klubu
  App StoreGoogle PlayApp Gallery
  © Legia Warszawa S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.